+98 7144465296
شیراز - صفاشهر - میدان امام خمینی (ره) ، خیابان خرّم